TRACEER UW KOFFIE

EAN-code Houdbaarheidsdatum
TRACEER UW KOFFIE
 

Leuk je hier te zien!

Je hebt 100% duurzame koffie gekocht! 

Deze koffie draagt een mooi verhaal met zich mee. Vanaf het telen van de koffiebes tot en met het koffiezetten; jouw keuze heeft een hele reeks positieve effecten op het leven en de omgeving van heel veel mensen wereldwijd, inclusief dat van jezelf! Gevolgen waar je nauwelijks weet van hebt, maar die van grote betekenis zijn. Ik laat ze je graag zien.

Scroll naar rechts voor het volledige verhaal
 
 
Scroll mee en klik op de rode tooltips voor het hele verhaal

Goed bodembeheer

Op duurzame farms zorgen boeren voor goede bodemvruchtbaarheid en ze proberen erosie te voorkomen.

Waarom is dit zo belangrijk?

De bodem is de toplaag van de aardkorst. De bodem is de basis voor een goede kwaliteit én opbrengst van koffie. Een goede bodemstructuur reguleert het water, zorgt voor de beworteling van de koffiestruik, weert ziektes en zorgt ervoor dat het land begaanbaar is. Daarom is het belangrijk de natuurlijke weerstand van de bodem te behouden en als het even kan te verhogen. Bodems doen er miljoenen jaren over om zich te vormen, maar wanneer er verkeerd mee om wordt gegaan kunnen ze in slechts een paar jaar onbruikbaar worden. En net als te veel eten de gezondheid van een mens kan aantasten, kunnen ook bij planten te veel voedingsstoffen schade aanrichten. En erosie kan de productiviteit aantasten.

Dus ‘hoe behoud je de bodem, hoe verbeter je die en hoe benut je de bodem optimaal?’, dat zijn vragen waar boeren op duurzame plantages zich actief mee bezig houden. Zo worden er bijvoorbeeld terrasjes aangelegd waardoor het water langzamer door de grond wordt opgenomen en wordt er gecontroleerd omgegaan met het gebruik van mest en pesticiden.

Veilige en milieuvriendelijke gewasbescherming

Op duurzame farms beschermen boeren hun koffiestruiken tegen onkruid en plantenziekten op een manier die niet schadelijk is voor de eigen gezondheid en het milieu.

Waarom is dit zo belangrijk?

Er zijn naar schatting minstens 850 soorten insecten die regelmatig de maaltijd gebruiken op hun favoriete koffieplantage en daarmee veel schade aanrichten aan koffiestruiken én de oogst die er vanaf komt. Om koffieplagen te bestrijden, maar óók om veel koffie te kunnen produceren, worden er zogenoemde agrochemicaliën gebruikt. Maar bij onzorgvuldig gebruik kan dit schade aanrichten aan de gezondheid van boeren en op termijn kan het ook schadelijk zijn voor de bodem, waardoor de opbrengst juist afneemt. Bovendien zijn er soms veel kosten mee gemoeid. Daarom zien duurzaam gecertificeerde farms er op toe dat de juiste én de minst schadelijke stoffen worden gebruikt, op de beste momenten en op een veilige manier.

Denk bijvoorbeeld aan een beplantingsplan met inzet van organische bestrijdingsmiddelen, aan boeren die in het bezit zijn van een geldige spuitlicentie als bewijs van vakbekwaamheid, aan het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en een goede plaats om de chemische middelen op te bergen (altijd veilig achter slot en grendel) en uit de buurt van kinderen. 

Training en capaciteitsopbouw

Op duurzame farms krijgen boeren training om hun vaardigheden en kennis over duurzame productiemethoden te verbeteren.

Waarom is dit zo belangrijk?

Er zijn naar schatting minstens 850 soorten insecten die regelmatig de maaltijd gebruiken op hun favoriete koffieplantage en daarmee veel schade aanrichten aan koffiestruiken én de oogst die er vanaf komt. Om koffieplagen te bestrijden, maar óók om veel koffie te kunnen produceren, worden er zogenoemde agrochemicaliën gebruikt. Maar bij onzorgvuldig gebruik kan dit schade aanrichten aan de gezondheid van boeren en op termijn kan het ook schadelijk zijn voor de bodem, waardoor de opbrengst juist afneemt. Bovendien zijn er soms veel kosten mee gemoeid. Daarom zien duurzaam gecertificeerde farms er op toe dat de juiste én de minst schadelijke stoffen worden gebruikt, op de beste momenten en op een veilige manier.

Denk bijvoorbeeld aan een beplantingsplan met inzet van organische bestrijdingsmiddelen, aan boeren die in het bezit zijn van een geldige spuitlicentie als bewijs van vakbekwaamheid, aan het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en een goede plaats om de chemische middelen op te bergen (altijd veilig achter slot en grendel) en uit de buurt van kinderen. 

Milieubescherming en behoud van biodiversiteit

Duurzame farms hebben een milieubeschermingsplan; ze dragen bij aan regionaal behoud van biodiversiteit en gaan ontbossing tegen.

Waarom is dit zo belangrijk?

Biodiversiteit is de totale verscheidenheid aan plant- en diersoorten in een bepaald leefgebied. Biodiversiteit is niet alleen mooi, maar het is ook heel belangrijk. Het staat aan de basis van onze voedsel- en medicijnproductie en zorgt voor schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat.

Duurzame farms zorgen ervoor dat de biodiversiteit in en om de koffietuinen niet aangetast wordt door vervuiling of ontbossing. Er mag geen koffie worden geplant op land dat niet bestemd is voor landbouw. Bedreigde dier- en plantensoorten worden beschermd en herbebossing wordt gestimuleerd. En als er hout nodig is om koffie te drogen (bijvoorbeeld in regenachtige gebieden) dan mag dit niet gekapt worden uit inheemse bossen. Boeren worden bovendien aangespoord om - waar mogelijk - schaduwbomen te gebruiken om te voorkomen dat er té veel zon bij de grond komt waardoor onkruid harder groeit. Maar ook regen kan hierdoor minder schade aanrichten. Bovendien creëren bomen een gunstig microklimaat waardoor er minder (kunst)mest nodig is. 

Toegang tot onderwijs en gezondheidszorg

Duurzame farms stimuleren boeren, arbeiders en hun kinderen om naar school te gaan en bieden toegang tot gezondheidszorg.

Waarom is dit zo belangrijk?

Goede gezondheidszorg is een kritische voorwaarde voor stabiliteit en economische ontwikkeling. En goed onderwijs opent de deur naar de toekomst. Wie kan lezen, schrijven en rekenen, maakt meer kans op een baan, maar is ook beter in staat om bijvoorbeeld verbeteringen door te voeren in de koffieteelt.

Toch zijn er veel uitdagingen voor beide sectoren in veel koffieproducerende landen; Grote afstand tot klinieken en scholen, slechte toegang tot geneesmiddelen, ongekwalificeerde of overbelaste docenten, geen schoolbanken of ouderwetse lesmethodes. En wanneer kinderen niet naar school gaan heeft dat vaak te maken met armoede en tradities. Duurzaam gecertificeerde farms halen gezondheidszorg dichterbij en zorgen voor betere voorlichting over preventie van ziekten. Ook stimuleren ze boeren om hun kinderen (basis)onderwijs te laten volgen. Er wordt bijvoorbeeld vervoer geregeld naar scholen vanuit afgelegen dorpen. Er wordt soms meebetaald aan het onderwijs en aan goede lesmaterialen of er worden maaltijden verzorgd.

Betere arbeidsomstandigheden

Duurzame farms zien er op toe dat boeren en arbeiders onder betere omstandigheden kunnen werken.

Waarom is dit zo belangrijk?

Duurzame teelt kan alleen worden bereikt wanneer de mensen die hiervoor zorg dragen zich er goed, gezond en veilig bij voelen. 

Op duurzame farms vormen de internationaal vastgestelde regels van ILO (International Labour Organisation) de basis voor goede arbeidsomstandigheden. Dit houdt onder andere in:

  • Geen discriminatie
  • Geen gedwongen arbeid
  • Kinderen mogen meehelpen, maar geen  zware, schadelijke arbeid verichten, lange uren draaien of uitgebuit worden
  • Boeren en arbeiders hebben het recht om vrije collectieve arbeidsonderhandelingen te voeren en om zich aan te sluiten bij een onafhankelijke vakbond

Bovendien moet er op productie-sites worden gezorgd voor een veilige werkomgeving, voor schoon drinkwater, adequaat sanitair en huisvesting.

Watermanagement

Duurzame farms gaan zuinig en verantwoord om met water.

Waarom is dit zo belangrijk?

Water is een bron van leven, zowel voor de natuur als voor de mens en daarom van onschatbare waarde. Wereldwijd zijn er een aantal problemen met water: Op sommige plekken is er een te veel aan water, op andere plekken weer te weinig. Ook is watervervuiling in toenemende mate een bedreiging. Het bewustzijn groeit om anders om te gaan met water, ook bij de productie en verwerking van koffie.

Duurzame farms gaan zuiniger om met water. Het water voor irrigatie van de koffiestruiken moet bijvoorbeeld zo veel mogelijk van duurzame bronnen komen en er mag ook niet méér water worden gebruikt dan nodig is. Bij de natte verwerkingsmethode wordt (zo mogelijk) het water meerdere keren ingezet in het verwerkingsproces. En voordat het water terugstroomt in de natuur moet het worden gezuiverd zodat het geen schade toebrengt aan de kwaliteit van rivieren of de vruchtbaarheid van de bodem. Zo kan gezuiverd afvalwater de gezondheid van andere gewassen niet aantasten en komt ook de voedselveiligheid niet in het geding.

Energiebeheer

Duurzame farms gaan zo efficient mogelijk om met energie en zoeken naar nieuwe manieren van energieopwekking.

Waarom is dit zo belangrijk?

De wereldeconomie draait nog grotendeels op fossiele brandstoffen. Maar olie en gas raken op. Het gebruik ervan veroorzaakt bovendien ongeveer twee derde van alle broeikasgassen - naar men zegt de belangrijkste oorzaak van klimaatverandering. En die veranderende weersomstandigheden, daar hebben ook boeren weer last van.

In de productiefaciliteiten van duurzame farms wordt bijgehouden wat het energieverbruik is en er wordt geprobeerd om energie zo efficient mogelijk in te zetten. Waar mogelijk worden er hernieuwbare, schone energiebronnen benut: energie die niet opraakt en niet vervuilt. Zo wordt de koffiepulp soms vergist, waarbij biogas vrijkomt. En sommige farms vangen methaangas op (dat door bacteriën uit de organische resten in het afvalwater wordt gedestileerd). Hiermee kan worden gekookt en zo hoeft er bijvoorbeeld geen hout meer te worden gekapt. Bovendien komt het gas zo niet in de atmosfeer terecht, waardoor boeren soms ook nog CO2 emissierechten kunnen verkopen: een extra bron van inkomsten dus!

Afvalbeheer

Duurzame farms zien er op toe dat afval wordt ingezameld en de omgeving zo min mogelijk wordt vervuilt.

Waarom is dit zo belangrijk?

Binnen elk bedrijf en bij elk gezin blijft er iets over aan het eind van de dag: Het afval. Dit gebeurt ook bij de teelt en verwerking van koffie. Wanneer er niet zorgvuldig met dit afval wordt omgegaan heeft dat negatieve gevolgen. Organisch afval bijvoorbeeld, zoals koffiepulp, is voedsel voor bacteriën. En als dit afval in rivieren terecht komt dan kapen deze bacteriën veel zuurstof weg van andere levende wezens in dat water. 

In en om duurzame farms moet afval worden ingezameld en er wordt geprobeerd dit zo te verwerken dat het dienst doet als nieuwe grondstof of als herbruikbare bouwstof. Bij watermanagement en energiebeheer kun je lezen wat er gebeurt met het meeste afval dat voortkomt uit de koffieproductie. Maar ook huishoudelijk afval en lege blikken of jerrycans waar pesticiden in hebben gezeten moeten worden ingezameld. Hierdoor is er minder kans op gevaarlijk rondslingerend afval en dit leidt tot een veiligere en gezondere werkomgeving. 

Faire arbeidscontracten en loonafspraken

Op duurzame farms worden heldere afspraken gemaakt over contracten en loon.

Waarom is dit zo belangrijk?

Om conflicten tussen werkgever en werknemers te voorkomen is het belangrijk dat er goede afspraken worden gemaakt. Op duurzame plantages moeten er contracten worden opgesteld met daarin duidelijke afspraken over o.a. salaris (niet onder het nationaal vastgestelde minimumloon), werktijden en vakantiedagen. Deze afspraken moeten overeenkomen met lokale wetgeving. Het loon moet met vaste regelmaat worden betaald en zowel permanente arbeiders (lokale of migranten) als seizoensarbeiders moeten - bij gelijke arbeid - onder dezelfde voorwaarden kunnen werken. 

Uitdaging
In sommige landen is het wettelijk minimumloon niet voldoende om in de basisbehoeftes van een huishouden te voorzien. Certificering is een goede methode om sociale standaarden in de keten te borgen. Maar de uitdagingen op het gebied van lonen zijn uitermate complex en vaak ingebed in nationaal en regionaal bepaalde structuren. Het vergt actieve samenwerking tussen alle partners in de keten om ervoor te zorgen dat een minimumloon ook een leefbaar loon is.

Kwaliteitscontrole en traceerbaarheid

Naast strenge kwaliteitscontroles zorgen duurzame farms ervoor dat duurzaam gecertificeerde koffie niet wordt gemengd met niet gecertificeerde koffie.

Waarom is dit zo belangrijk?

Voor zowel koffieproducerende organisaties als koffiebranders is het erg belangrijk dat de koffie die zij produceren en verwerken een constante kwaliteit heeft. Er zijn echter geen internationale maatstaven voor de kwaliteit van koffiebonen. Koffie wordt geclassificeerd aan de hand van kenmerken die karakteristiek zijn voor elk afzonderlijk koffieproducerend land. Uit een zak koffiebonen wordt een monster genomen en deze wordt beoordeeld op uiterlijk (afmeting koffieboon, uniformiteit, kleur), op het aantal slechte bonen per monster en op de cup-kwaliteit (waaronder natuurlijke aroma en volheid). Niet alleen vlak voor verscheping, maar gedurende het hele teeltproces wordt er hard aan gewerkt om het maximale te halen uit de struik, de bes en de boon.

Naast de eindcontrole, wordt er ook op toegezien dat de koffiebonen die op duurzame wijze zijn geteeld en verwerkt niet worden gemengd met andere bonen. Want alleen door strikte scheiding is te achterhalen waar de koffie vandaan komt en krijgen zowel koper als boer waar ze recht op hebben.

Optimale koffiekwaliteit en traceerbaarheid

In de branderij zijn kwaliteitscontrole en traceerbaarheid van groot belang bij elke stap in het productieproces.

Waarom is dit zo belangrijk?

Kwaliteit
Voordat een partij koffie naar de branderij gaat, testen de brandmeesters eerst een monster in het proeflokaal. Ze beoordelen het uiterlijk van de bonen en ze branden, malen en proeven de koffie. Ze hebben nauwkeurige omschrijvingen van de kleur en het vochtgehalte van elke koffiesoort. Zo kunnen ze telkens dezelfde melanges maken en houden ze de kwaliteit constant.

Traceerbaarheid
Bij binnenkomst van een container met koffie wordt er geregistreerd welke smaakkarakteristiek deze heeft, maar ook van welke plantage of coöperatie de koffie afkomstig is en welke duurzaamheidscertificering deze heeft. Deze koffie wordt gedurende het hele productieproces gevolgd. Computersystemen registreren bij elke stap om welke koffie het gaat: van het melangeren, branden, malen tot het verpakken aan toe. Dit proces wordt door een externe auditbureau jaarlijks gecontroleerd. Zo garandeert de branderij dat er daadwerkelijk duurzaam verbouwde koffie in een verpakking zit wanneer dit er op staat.

Veiligheid en gezondheid in de fabriek

In de koffiebranderij zijn veiligheid, gezondheid en het welzijn van de mensen die er werken belangrijke aandachtsgebieden.

Waarom is dit zo belangrijk?

De branderij wil voor iedereen een werkplek creëren waar maximale veiligheid is geborgd, waar geen gezondheidsbedreigende situaties voorkomen en waar in een positieve sfeer kan worden gewerkt. 

De branderij is BRC (British Retail Consortium) en IFS (International Food Standard) gecertificeerd. Dit betekent dat alle nodige maatregelen worden genomen om de kwaliteit van de koffie te garanderen en gezondheidsrisico's te vermijden. Alle producten worden uitgebreid getest om te bepalen of ze voldoen aan de wettelijk vastgestelde regels die betrekking hebben op vele aspecten, zoals (voedsel-)veiligheid, de levensduur van de koffie, maar ook bedrijfsinrichting, hygiënisch werken en persoonlijke hygiëne. Kwaliteitscontrole is een van de belangrijkste aspecten binnen dit proces. Er vertrekt geen product uit de branderij voordat deze uitgebreid is gecontroleerd. Om de kwaliteitsdoelstellingen te bereiken zorgt de branderij voor opgeleide mensen, goede kwaliteitssystemen en adequate uitrusting.

Energiedreductie

De koffiebranderij neemt diverse maatregelen om haar energieverbruik te verminderen.

Waarom is dit zo belangrijk?

Jaarlijks wordt er steeds meer energie verbruikt terwijl we langzaam door onze beschikbare fossiele brandstoffen heen raken. De branderij vermindert haar energiegebruik om bij te dragen aan een beter milieu en om de energierekening te verlagen.

De branderij is deelnemer aan het convenant Meerjarenafspraken Energie-efficiency binnen de sector Koffiebranderijen. Dit is een overeenkomst met de Overheid m.b.t. het effectiever en efficiënter inzetten van energie. De branderij gebruikt groene stroom voor zowel haar productiefaciliteit als de kantoren. Energiereductie in de branderij wordt o.a. gerealiseerd door:

• Efficiënt koffiebranden;
• Niet onnodig lampen laten branden en zuinigere verlichting;
• De restwarmte van branders hergebruiken;
• Zorgen voor minder uitval en afval tijdens de productie wat leidt tot minder energieverspilling.

Verduurzaming van verpakkingen

De branderij is voortdurend op zoek naar nieuwe verpakkingsmaterialen die minder milieubelastend zijn.

Waarom is dit zo belangrijk?

Koffie is een product dat onder invloed van onze omgevingslucht snel in kwaliteit terugloopt. Verpakkingsmateriaal moet daarom altijd een zuurstofbarrière in zich hebben. Om dit soort verpakkingsmateriaal te maken zijn echter grondstoffen en energie nodig. Bovendien blijft een verpakking na gebruik over als afval. De branderij is daarom continu op zoek naar nieuwe materialen die minder belastend zijn voor het milieu. Dit leidt in veel gevallen ook nog eens tot extra kwaliteitsbeleving van de producten. Bij het verpakken van de koffie wordt gestreefd naar:

• Minder materiaalgebruik (bijvoorbeeld het weglaten van cellofaan of dunner plastic of karton, want de meest duurzame verpakking is natuurlijk géén verpakking);

• Gebruik van materialen die in de verpakkingsketen (bij de productie ervan) een zo gering mogelijke milieubelasting opleveren;

• Gebruik maken van gerecyclede materialen.

 

Afvalbeheer

De branderij doet aan duurzaam afvalmanagement.

Waarom is dit zo belangrijk?

In een wereld waar grondstoffen (mogelijk) schaarser worden, streeft de branderij ernaar om een zo groot mogelijke afvalreductie te realiseren. De reststromen die onvermijdbaar toch vrijkomen bij het productieproces worden gescheiden, geschikt gemaakt voor hergebruik en krijgen waar mogelijk een hoogwaardiger bestemming als nieuwe grondstof. En als er echt niets meer van het afval kan worden gemaakt, dan wordt het ingezet voor het opwekken van energie door middel van vergisting of verbranding. Duurzaam omgaan met afval zorgt ervoor dat we minder nieuwe grondstoffen nodig hebben. Daarnaast reduceren we de CO2-uitstoot én de kosten.

Zo wordt op dit moment het afvalfolie deels gebruikt in de vervaardiging van schoenzolen, al het karton wordt gerecycled, het plastic wordt gebruikt voor het vervaardigen van nieuwe plastic producten en de koffievliezen die vrijkomen bij het brandproces worden toegepast in een vergistinginstallatie waarmee groene energie wordt opgewekt. De branderij werkt constant aan een optimaal afvalbeheersysteem.

weg

weg

weg

weg

Duurzamer transport

De koffiebranderij spant zich in om haar logistiek en mobiliteit duurzamer te maken.

Waarom is dit zo belangrijk?

Voor het transport van koffie worden motorvoertuigen gebruikt. Bij het verbruik van bijvoorbeeld diesel komt niet alleen CO2 vrij, maar er komen ook nog andere schadelijke stoffen in de lucht. Deze dragen misschien niet bij aan het broeikaseffect, maar zorgen wel voor de nodige luchtvervuiling.

Deze negatieve impact kan worden verkleind door gebruik te maken van zuinige transportmiddelen, efficiënter vervoer (vermindering van kilometers), retourlogistiek, het gebruik van alternatieve brandstoffen of - aandrijftechnieken. Dit alles zorgt voor minder uitstoot van schadelijke gassen en kan kosten besparen. Ook bij de opslag van goederen en archivering valt door energiebezuiniging winst te halen.

De branderij is actief op genoemde thema’s en is zich aan het voorbereiden op deelname aan het Lean & Green programma, het Nederlandse stimuleringsprogramma voor Overheid en bedrijven. Met als doel het behalen van 20% CO2 reductie in vijf jaar tijd.

Energie besparen

De bedoeling van energie besparen is dat je je dagelijkse activiteiten zo verandert dat je jaarlijks minder energie verbruikt, maar nog wél gewoon normaal kunt leven.

Hoe kun je dat doen met koffie drinken?

Niet door je koffiezetapparaat het huis uit te doen hoor!
Maar wel door op de kleine dingen te letten.
Je kunt bijvoorbeeld:

  • Niet méér water koken dan nodig is voor de hoeveelheid koffie die je gebruikt. Het duurt dan namelijk veel langer voordat het water kookt waardoor je veel energie verspilt.

  • Het koffiezetapparaat niet aan laten staan wanneer je deze niet (meer) gebruikt.

  • Voor een groot deel van de apparaten geldt dat je tegenwoordig zelfs kunt zien hoeveel energie ze verbruiken. Koop bijvoorbeeld een apparaat met een A-label.

Afval verminderen, scheiden of hergebruiken

De afvalberg groeit dagelijks door, terwijl we in ons achterhoofd best weten dat dit niet goed is voor het milieu. Toch kun je op je vertrouwde manier blijven koffiedrinken en tegelijk beter omgaan met wat er daarna overblijft.

Hoe kun je dat doen met koffiedrinken?

Door niet te snel goede koffie weg te gooien. Koffie is na openen van de verpakking nog ruim 14 dagen houdbaar en voedselverspilling is zonde.
Maar ook door de lege koffieverpakking te 'ontrafelen' en de verschillende materialen te scheiden. Folie kan bij het restafval en papier (bijvoorbeeld de wikkel van een vacuümverpakking) kan bij het oud papier voor recycling. Wanneer je een filter gebruikt of koffiepads, dan kunnen deze na het koffiezetten (inclusief de koffiedrap) bij het GFT afval. En kijk ook goed wat er op de verpakking staat. Soms is de verpakking namelijk gemaakt van biologisch afbreekbaar materiaal en dan kun je deze ook bij het GFT afval doen.

Er wordt in de hele wereld, dus ook Nederland, heel veel koffiedrap weggegooid. En dat terwijl het waardevol materiaal is. Er wordt veel geëxperimenteerd om te kijken of er nog bruikbare stoffen uit te halen zijn. Maar wist je dat koffiedrap ook een uitstekende bodemverbeteraar is? Je kunt dit dus gebruiken als mest voor in de tuin. Bij voorkeur voor planten die van stikstofrijke voeding houden, zoals rozen.

Van koffiebes tot koffieboon

Er zijn diverse methoden om koffiebessen te verwerken. Deze kunnen per land of zelfs per gebied verschillen. 

Verwerking van koffiebessen

Droge verwerking van koffiebessen
Bij deze (traditionele) methode verspreiden boeren de geoogste koffiebessen over droogvloeren, liefst in de volle zon. Ze worden regelmatig gekeerd. Na ongeveer vier weken zijn de bessen droog, donkerbruin en broos en zitten de koffiebonen er los in. Door een pulpmachine (handmatig of machinaal aangedreven) worden de koffiepitten uit de koffiebessen 'geknepen': De schil, het vruchtvlees en de hoornschil worden verwijderd. De groene koffiebonen worden daarna gezeefd en op grootte gesorteerd.

Natte verwerking van koffiebessen
Bij deze methode worden de koffiebessen eerst in water geweekt en dan meteen ontdaan van vruchtvlees in een pulp-machine. Om vervolgens het slijmlaagje te verwijderen worden de bonen 12 -36 uur in met water gevulde betonnen bassins gefermenteerd (soort gistingsproces). Daarna worden de bonen gewassen om de restanten van het vruchtvlees te verwijderen. Na de fermentatieperiode worden de koffiebonen in de zon gedroogd.

Het productieproces in de branderij

Koffie is een natuurproduct, geen oogst is hetzelfde. De meeste koffie die je in de winkel vindt bestaat niet uit één koffiesoort, maar uit een combinatie van Arabica- en Robustabonen. De Arabica is de geurige soort en zorgt voor een goed aroma. De Robusta geeft de kleur aan de koffie en zorgt voor een mooie crèmelaag.

Melangeren, branden, malen en verpakken

Melangeren en branden
De specifieke eigenschappen van koffiebonen uit de diverse streken in de wereld komen pas goed tot hun recht als ze op een deskundige manier worden gemelangeerd. De karakteristieke smaak en het aroma van koffie ontwikkelen zich echter pas tijdens het branden. Tijdens het brandproces karamelliseren de suikers in de koffiebonen, wordt de kleur van de bonen bruin en ontstaan er geur- en smaakstoffen.

Malen en verpakken
De gebrande koffiebonen worden gemalen door cilinders die boven elkaar zijn geplaatst en tegen elkaar in draaien. Nadat de koffie de juiste maalgraad heeft bereikt wordt deze verpakt. Wanneer koffie met zuurstof in contact komt, loopt de kwaliteit snel terug. Daarom wordt koffie meestal vacuüm verpakt zodat er geen zuurstof bij de koffie kan komen en het aroma goed bewaard blijft. Er zijn ook verpakkingen met een ventiel. Deze laat koolzuurgas ontsnappen en zorgt ervoor dat zuurstof van buiten wordt geweerd.

.

.

.

.

United Coffee